Šta je i zašto Evropska permakulturna mreža?

EuPN_1000

Zašto Evropska permakulturna mreža?

Tokom prethodnih 20 godina, Evropski permakulturni Savet organizovao je 12 evropskih permakulturnih konvergencija ( EuPC ) i održavao svoj web sajt. Savet je osnovan početkom devedesetih u Štajerbergu, u severozapadnoj Nemačkoj, pod imenom Evropski permakulturni institut i njime je upravljao Deklan Kenedi. 1996. Godine Institut se preselio u Kopenhagen, Danska, u kancelariju Tonija Andersena. 2006. godine Institut je preimenovan u Evropski permakulturni Savet (The Permaculture Council for Europe). Sastanci Saveta odvijali su se na konvergencijama, a i između njih. Glavni posao Saveta, pogotovo u poslednjih nekoliko godina, bio je usmeren na pronalaženje domaćina sledeće evropske permakulturne konvergencije (EUPC). Uvek je postojala i duga “lista želja” šta bi još trebalo Savet da radi, ali nikada nije bilo i resursa za to.

Na EuPC u Bugarskoj (2014), grupa od oko 15 ljudi iz cele Evrope bila je inspirisana da se učini sledeći veliki korak. Tako se, sa blagoslovom prisutnih na EuPC, krenulo na put stvaranja inkluzivne Evropske permakulturne mreže (EuPN) kao novog načina povezivanja permakulturaša u Evropi.

Posle konvergencije u Bugarskoj, okupila se grupa ljudi da pripremi predlog dokumenta o strategiji za formiranje i rad Evropske permakulture mreže (EuPN). Grupa za viziju i strategiju, kako joj je ime, okupljala se i radila na izradi ovog dokumenta skoro godinu dana, korišćenjem mesečnih Skype sastanaka i drugih internet alata.

Pripremljeni radni dokument javno je predstavljen i po prvi put stavljen na širu diskusiju na dve sesije na Internacionalnoj permakulturnoj konvergenciji (IPC) u septembru 2015. u Londonu, gde nije bilo značajnih primedbi na njegov sadržaj. Sastanku je prisustvovao veliki broj zvaničnih predstavnika permakulturnih organizacija iz evropskih zemalja. Dokument je prihvaćen, kako to definiše sociokratija, kao “dovoljno dobar da može da se primeni”. Tokom IPC prikupljen je i izvestan broj predloga za dopune i izmene na kojima će radna grupa za viziju i strategiju raditi posle Internacionalne konvergencije.

Očekuje se da će se na osnovu finalne verzije dokumenta, koja će biti pripremljena za Evropsku permakulturnu konvergenciju u Italiji u septembru 2016. godine, na konvergenciji i zvanično pristupiti formiranju Evropske permakulturne mreža.

Šta je to Evropska permakulturna mreža?

Veoma uprošćeno EuPN je zamišljena kao mreža nacionalnih i regionalnih permakulturnih organizacija i mreža koje u organe EuPN delegiraju svoje zastupnike. Predstavnici svih ovih organizacija međusobno sarađuju u okviru EuPN i kao rezultat dogovora formulišu razne predloge od interesa za permakulturu, planetu, društvo, permakulturaše i slično,  o kojima se zatim  raspravlja i odlučuje na nacionalnom i regionalnom nivou. EuPN, zatim, prikuplja i objavljuje  informacije o tome koje su organizacije prihvatile koje predloge.

Dakle EuPN nije telo za hijerarhijsko donošenje odluka odozgo nadole. Pre bi se moglo reći da je zamišljeno da to bude blago anarhistički organizovana mreža za povezivanje permakulturaša. EuPN je tu da pomogne da se kreiraju napredne ideje i predlozi korišćenjem zejedničke inteligencije i iskustava na nivou kontinenta. Sve odluke se i dalje donose u bazi, u organizacijama članicama.

Bolji uvid u to šta je stvarno EuPN može se dobiti čitanjem vizije, misije i ciljeva koji su navedeni u nastavku ovog teksta.

EuPN_3

Tri principa

Predloženi principi Evropske permakulturne mreže su: Samouprava / suverenitet, Slobodni sporazumi i  Transparentnost.

Samouprava i suverenitet znače da svaka organizacija odlučuje o svemu, po sopstvenoj volji, pa i o svakom predlogu EuPN.

Slobodni sporazumi znače da organizacije članice mogu sklapati međusobne sporazume temeljene na predlozima koje su prihvatile nezavisno od toga da li su sve članice prihvatile te predloge ili ne. Recimo članice koje su prihvatile britanski sistem diploma kao osnovu sistema  diploma u svojoj zemlji mogu sklopiti međusobne sporazume o tome i raditi na daljem usavršavanju ovog sistema, dok bi članice koje su prihvatile portugalski ili australijski sistem diploma radile isto to ali na drugačijim osnovama.

Transparentnost znači da su stavovi organizacija članica, recimo po prihvatanju ili neprihvatanju predloga EuPN, lako vidljivi svim ostalim članicama.

Strategija

Principi organizacije tek treba da budu definisani. Dakle ovo je tek u fazi dogovaranja, ali postoje neke ideje navedene u nastavku, koje će biti razrađivane tokom ove godine.

Ideja je da novi Savet sadrži po dva delegata iz svake zemlje članice. Izuzetno, ukoliko unutar te zemlje postoji više permakulturnih organizacija koje ne mogu da nađu zajednički jezik, verovatno bi bilo moguće da bude i više od dva delegata iz jedne zemlje.

Ideja je da se operativni rad i dogovaranje obavljaju najvećim delom unutar radnih grupa. Radne grupe prosleđuju gotove tekstove predloga Savetu gde se o njima još jednom diskutuje i ukoliko su ti predlozi prihvatljivi oni se prosleđuju permakulturnim organizacijama.

Ideja je da se bitne zajedničke odluke i dalje donose na Evropskoj permakulturnoj konvergenciji.

Ideja je da neke radne grupe imaju pravo odlučivanja. Na primer radna grupa za organizovanje sledeće konvergencije mora imati i mogućnosti odlučivanja.

Vizija

Vidimo raznoliku i dinamičnu Evropu, utemeljenu na etici permakulture.

Misija

Aktivno podržavamo prelaz ka etičkoj i održivoj Evropi izgradnjom efikasne permakulturne mreže, snažno povezane sa širim društvom i i sa svetom.

Ciljevi

U nastavku su navedeni 6 za sada specificiranih ciljeva, pri čemu je korišćen prilično kriptičan jezik. Odmah posle ove sekcije je sekcija Detaljnije o ciljevima iz koje vam može biti jasnije o čemu se radi:

I. Umrežavanje i izgradnja kapaciteta

EuPN podstiče i podržava osnivanje permakulturnih organizacija u Evropi i njihovu saradnju i uspostavlja veze sa (sebi) srodnim organizacijama i mrežama u Evropi i svetu.

II. Komunikacije i prezentacija

EuPN uspostavlja infrastrukturu i podršku i za interne i za eksterne komunikacije. EuPN razvija, implementira i promovise strategije za komunikacije i prezentaciju.

III. Povezivanje istraživanja i prakse

EuPN neguje veze izmedju ljudi koji primenjuju permakulturu u praksi i ljudi koji se bave istraživanjima u permakulturi. Ona podstiče istraživačke veštine u okviru Mreže i obezbedjuje da rezultati permakulturnih istraživanja unapređuju permakulturno obrazovanje i praksu, kao i da utiču na razvojnu politiku.

IV. Primena i opseg primene

EuPN osposobljava građane da planiraju održivi način života zasnovan na permakulturnoj etici i principima kao temelju mirnog i inkluzivnog društva. Ona promoviše korišćenje permakulturnih alata i rešenja za rešavanje sukoba i kod prirodnih / od ljudi izazvanih katastrofa, kao odrzivi pristup za pomoć sebi i drugima, nezavistan od pomoći sa strane.

V. Povezivanje sa nivoima donošenja politike

EuPN doprinosi svojom lokalnom, nacionalnom i makro-regionalnom ekspertizom definisanju evropske politike. Ona podržava one koji donose odluke i one koji im u tome pomažu da usmere Evropsko drustvo na put održivosti.

VI. Podizanje na viši nivo

EuPN razvija strategije mobilizacije ljudi i sredstava u cilju uvećanja broja i veličine permakulturnih projekata.

 

Detaljnije o ciljevima

1. Umrežavanje i izgradnja kapaciteta

EuPN podstiče  i podržava osnivanje permakulturnih organizacija u Evropi i njihovu saradnju. EuPN uspostavlja veze sa (sebi) srodnim organizacijama i mrežama u Evropi i svetu.

Za početak potrebno je da se nađu dve kontakt osobe po permakultrnoj organizaciji (nacionalnoj ili regionalnoj) koja želi da bude deo EuPN. Ideja je da se sve radi i u saradnji sa projektom Next Big Step koji predstavlja sličnu inicijativu na internacionalnom (svetskom) nivu.

Predstavnici organizacija mogu formirati nove ili se uključiti u postojeće tematske radne grupe u okviru EuPN. Neke od radnih grupa već postoje i aktivne su (European Permaculture Teachers’ Network, Children and Permaculture Working Group, Permaculture College of Europe…). Ostale mogu biti uspostavljene u skladu sa potrebama i interesima (na primer Radna grupa za dizajn, Radna grupa za socijalnu permakulturu…).

Evropske permakulturne konvergencije, koje su već postojeća struktura za međusobnu podršku i za razmenu iskustava, biće organizovane od strane tome posvećene radne grupe EuPN.

Više dugoročno, EuPN će napraviti listu bitnih organizacija koje funkcionišu na evropskom nivou i listu istaknutih pojedinaca u javnom i privatnom sektoru sa kojima je treba povezati. U tom smislu EuPN će pružiti i podršku regionalnim i makro regionalnim permakulturnim mrežama.

Ako se pokaže kao potrebno, jedan mogući korak u budućnosti je i da se oformi EuPN kao pravno lice. Dok se to ne desi postojeće organizacije, koje su zvanična pravna lica, mogu da se koriste da obezbede finansijska sredstva.

2. Komunikacije i prezentacija

EuPN uspostavlja infrastrukturu i podršku i za interne i za eksterne načine komunikacija. EuPN razvija, implementira i promoviše strategije za komunikacije i prezentaciju.

Prvi koraci bi bili:
– Da se ponude kontaktni podaci EUPN organizacijama koje su zainteresovane za EuPN,
– Da se promoviše mailing lista Evropske permakulturne mreže,
– Da se napravi web sajt sa tekućim  informacijama o EuPN (koristeći postojeći sadržaj na sajtu permaculturecouncil.eu, i uz to istoriju, mapiranje organizacija, kalendar događaja, linkove ka članicama…)
– Da se ​​transformiše European Teachers’ Partnership bilten (EPT) u bilten koji pokriva sve teme vezane za EuPN,
– Da budu zastupljena u “Permaculture Magazine“-u u odvojenoj rublici “EuPN Vesti”.

Dalji koraci mogu uključivati pravljenje logo-a, pravljenje uputstva za promociju i prezentaciju uključujući standardne primene (leci, kartice, brošure…), da se razvije strategija korišćenja društvenih mreža i da se napravi baza podataka relevantnih kontakata.

3. Povezivanje istraživanja i prakse

EuPN neguje veze izmedju ljudi koji primenjuju permakulturu u praksi i ljudi koji se bave istraživanjima u permakulturi. Ona podstiče istraživačke veštine u okviru EuPN i obezbedjuje da se rezultati permakulturnih istraživanja koriste za unapređenje permakulturnog obrazovanja i prakse, kao i da utiču na dalju razvojnu politiku.

Prvi korak će biti da se formira evropski ogranak PIRN (Međunarodne istraživačke permakulturne mreže). Ovo uključuje identifikaciju praktičara permakulture iz čije se prakse može učiti i dokumentovanje i analizu njihovog rada naučnim metodama.

Nakon što su ove strukture uspostavljene, EuPN će promovisati istraživački pristup i veštine. Primer toga su popularizacija Uputsrva za istraživanje (Research Handbook), i identifikuje evropskih istraživačkih mreža i institucija koje bi pružale podršku.

4. Primena i opseg primene

EuPN_2EuPN osposobljava građane da planiraju održivi način  život  zasnovan na permakulturnoj etici i permakulturnim principima kao temelju mirnog i inkluzivnog društva (društva u kome se svi ljudi osećaju vrednim, gde se razlike među njima poštuju i gde su njihove osnovne potrebe ispunjene tako da mogu dostojanstveno da žive).  Ona promoviše korišćenje permakulturnih alata i rešenja za rešavanje sukoba i za pristup kod prirodnih ili od strane ljudi izazvanih katastrofa – kao održivi pristup za pomoć sebi i drugima, nezavistan od pomoći sa strane.

EuPN će identifikovati permakulturaše u Evropi i širom sveta koji rade na pružanju pomoći stanovništvu posle katastrofalnih događaja upotrebom permakulturnih alata za društvene procese. EuPN uspostavlja veze sa stručnjacima u ovoj oblasti.

Na duže staze, EuPN nudi platformu za podršku mirovnom radu i radu na oporavku od katastrofa. EuPN nudi i permakulturnu obuku ljudima koji na takvim poslovima rade.

5. Povezivanje sa nivoima donošenja politike

EuPN doprinosi  svojom lokalnom, nacionalnom i makro-regionalnom ekspertizom definisanju evropske politike. Ona podržava one koji donose odluke i one koji im u tome pomažu da usmere evropsko društvo na put održivosti.

U ovom trenutku EuPN se, pored ostalog, izgrađuje i na saradnji mnogih evropskih permakulturnih organizacija sa ECOLISE. ECOLISE je “mreža mreža” koja pomaže da se identifikuju jedinstveni doprinosi koje permakultura može dati evropskim društvima, da se identifikuju najbitnije tačke u kojima se može intervenisati (leverage points) i glavne teme gde je potrebna ekspertiza (poljoprivreda, transport, stanovanje…).

Dugoročno, EuPN će tražiti partnere i mreže koje imaju dodatna  znanja o temama bitnim za napredovanje u ključnim pitanjima. Rezultati permakulturnih istraživanja će se koristiti za izveštavanje (policy briefings), za komunikacije sa nacionalnim i EU agencijama i za komunikacije sa raznim nevladinih organizacijama.

6. Podizanje na viši nivo

EuPN razvija strategije mobilizacije ljudi i sredstava u cilju uvećanja broja i veličine permakulturnih projekata.

Za ovo, EuPN će razviti politiku finansiranja i mobilizacije resursa zasnovanu na permakulturnoj etici.

EuPN će identifikovati postojeće unutrašnje resurse i resurse unutar sredina koje je podržavaju, kao i aktivne fundrejzere (tj. osobe čiji je posao da traže finansijere) i nacionalne javne i privatne izvore finansiranja .
Na duži rok, EUPN spaja veštine i informacije, pruža koordinacionu platformu za projekte partnerstva i obezbeđuje vidljivost finansiranih projekata.

Pripremio

Zvonko Oršolić, Udruženje Permakultura Srbije

Članovi Radne grupe EuPN Vision and Strategy

  • Andy Goldring, Permaculture Association, Britain

  • Claudian Dobos, Permaculture Research Institute of Romania

  • Margarethe Holzer, Permakultur Akademie im Alpenraum, Austria

  • Nenad Maljković, Croatian Permaculture Association

  • Sandra Campe, Permakultur Akademie and Institut, Germany

  • Volkmar Geiblinger, Austria

  • Zvonko Oršolić, Permaculture Association Serbia

EuPN_1

Zahvalnice

Zahvaljujem se Mihailu Nešiću Mixu i Vanji Uremović na pomoći oko prevođenja delova teksta originalnog dokumenta.

Originalni dokument

Callout to European Network

 

One Response to Šta je i zašto Evropska permakulturna mreža?

  1. Pingback: Bilten Evropske permakulturne mreže, Novembar 2015 - Permaculture Association Serbia | Permaculture Association Serbia

You must be logged in to post a comment Login