Najavljujemo EPT Izveštaj

Pre par meseci objavljen je Izveštaj povodom završetka dvogodišnjeg rada EPT Partnerstva, inicijative koja se pokazuje kao veoma značajna za budućnost permakulture u Evropi. Preveli smo ovaj izveštaj na srpski i sada se on nalazi u fazi formatiranja u finalni PDF format, po pravilima koja nameće EPT. Dok čekamo da dobijemo finalnu publikaciju na srpskom prenosimo vam neke delove iz samog dokumenta.

26 Razgledanje šumskog vrta u LAND centru u Danskoj

Ideja o stvaranju Evropske mreže permakulturnih nastavnika pojavila se na Kursu permakulturnih nastavnika u Danskoj, u junu 2010. Nakon niza sastanaka i onlajn diskusija, 12 partnerskih permakulturnih organizacija uspešno je apliciralo za sredstva iz fonda Leonardo Da Vinči namenjena za permanentnu edukaciju (doživotnu edukaciju). Dodeljeno im je finansiranje za dvogodišnji projekat u trajanju od avgusta 2012. do jula 2014. Posle toga projektu su se priključili i partneri iz drugih zemalja, koji nisu bili finansirani.

 

Europe pointilized

 

 

Reč urednika:

Permakultura* je filozofija projektovanja održivih sistema koja se u poslednjih 35 godina primenjuje širom sveta. Ona objedinjuje saznanja iz hortikulture, agrikulture, arhitekture, ekonomije i drugih oblasti sa skupom etičkih i permakulturnih principa u znanja koja omogućavaju ljudima pravljenje održivih domova, zajednica, farmi, poslova i dr. Permakultura stavlja akcenat na praksu, lično osposobljavanje, zajednicu i olakšava pronalaženje kreativnih rešenja za naizgled složene probleme.

Danas postoje i svetska mreža permakulturaša*, a i hiljade mesta na kojima se praktikuje permakultura. Permakutura se primenjuje u oblikovanju predela i za davanje konsultacija firmama, u inicijativama za tranziciju, u zajedničkim baštama i u urbanim sredinama, i sve više i više ljudi zna za permakulturni pristup i filozofiju.

U mnogim zemljama se može steći bazično međunarodno priznato obrazovanje: Sertifikat iz Permakulturnog Dizajna (PDC, Permaculture Design Certificate). Permakultura se uči na univerzitetima, na koledžima za dodatno obrazovanje, a i u obdaništima i školama. Studije za dobijanje Permakulturne diplome, koje predstavljaju priliku za dublje upoznavanje teorije, prakse i primene permakulture, takođe se mogu naći u ponudi u mnogim zemljama.

Pošto permakultura napreduje, nastavnici širom sveta imaju rastuću potrebu da razgovaraju o nastavnim metodama, standardima kvaliteta i o nastavnim programima. Istovremeno, učenici bi želeli živopisniji spoj teorijskog znanja i praktične primene. Postoji sve veća potreba da kursevi  budu i uspešni i održivi i to na više nivoa: intelektualnom, emocionalnom i praktičnom. Danas fokus na podučavanje u vidu predavanja postaje sve manje popularan usled sve boljeg razumevanja njegovih nedostataka.

Naša vizija je bila da se pozabavimo ovim pitanjima, da učimo jedni od drugih i da podržavamo jedni druge i kao nastavnici i kao organizatori kurseva širom Evrope. Zato je i osnovano Partnerstvo Evropskih Permakulturnih Nastavnika (EPT ­ European Permaculture Teachers Partnership ). Ovo je jedan od najvećih ikad stvorenih ortakluka finansiranih iz fondova Leonardo Da Vinči, a ima ogromnu vrednost za unapređenje permakulture i podučavanja permakulture u Evropi.

Ovde vam sa zadovoljstvom predstavljamo ciljeve, rezultate i vizije budućnosti EPT Partnerstva!

19 Raznolikost & prilagođavanje

(ISPRAVAN) ŽIVOT

Termin Ispravan život (Right Livelihood) potiče iz Budizma i “znači da praktikanti ne treba da se bave zanimanjima ili delatnostima koje, direktno ili indirektno, dovode do štete drugim živim bićima”. Ovo je u skladu sa permakulturnom etikom, pa ne čudi da je 1981. godine Bilu Molisonu dodeljena Nagrada za ispravan život (Right Livelihood Award) za njegov rad. Istovremeno, sredstva za život (na engleskom se takođe kaže livelyhoods, p.p.) su ono od čega se živi. I permakulturni nastavnici moraju, kao i svi drugi, da imaju neku vrstu zarade za život. Uključivanje naših životnih potreba u naš dizajn, da bi se profesionalizovao naš rad, i uzimanje u obzir globalnih implikacija tih potreba su zaista permakultura i ispravan život u akciji.

Ovim smo se bavili tako što smo pravili intervjue u kojima smo pričali naše sopstvene male priče o načinu na koji živimo. Napravili smo upitnik za intervju, da svako ispriča svoju ličnu priču kao aktivni perkmakulturista: Kako zaradjujete za svoj život od permakulture? Šta radite? Podučavate, projektujete, izgradjujete zajednice? Kako povezujete vaš rad i permakulturnu etiku i principe? Možete li da preživite samo od svojih permakulturnih aktivnosti?

Ova grupa se bavila životom nastavnika i ustanovljena je sa idejom da pronađe dobre primere takvog života, da ih sa svima podeli i da pruži neku vrstu inspiracije i izvesnosti da permakultura može biti sastavni deo našeg celokupnog života. Prikupljene priče se takođe nalaze na našem sajtu.

27 Primer Open Space matrice

KREIRANJE JAKE MREŽE PERMAKULTURNIH NASTAVNIKA ŠIROM EVROPE

Glavni cilj Partnerstva, stvaranje Evropske mreže permakulturnih nastavnika, postignut je veoma rano, jer je veličina ovog projekta odmah podstakla zajednički rad i saradnju. To što smo bili u mogućnosti da se redovno sastajemo tokom dve godine formiralo je važnu osnovu na kojoj se ova saradnja može i nastaviti. Tako je, pored metoda i nastavnih tehnika koje su razmenjivane za vreme sastanaka, kreirana i snažna društvena i profesionalna mreža zasnovana na vezama, kako ličnim tako i medju organizacijama. Ova mreža služi kao snažan temelj za mogućnosti da se nastavnici početnici povežu sa iskusnim mentorima, kao i za nove nastavnike da jedni drugima pruže podršku dok napreduju u svom radu.

Mogućnosti da ljudi postanu familijarni sa postojećom organizacionom strukturom u zemljama u kojima su uspostavljni permakulturna nastava, proces dobijanja diplome i treninzi nastavnika predstavljala je dragoceni uvid za budući razvoj takvih sistema i u zemljama u kojima strukturirani sistem još uvek nije ili nije bio uspostavljen. Takodje i onlajn resursi nastali tokom ovog procesa obezbeđuju dobru bazu za razmenu veština, uspešnih praksi i pedagoških znanja. Na takvim jakim temeljima ova mreža će moći da raste i traje i u budućnosti.

34 Biciklistička tura u Danskoj

6. Vizije buducnosti

Koji je najbolji način nastavljanja dvogodišnjeg rada? Kako da ojačamo uspostavljene veze i kako da gradimo, na Evropskom nivou, mrežu koja podržava stalni razvoj i standarda podučavanja i osnovnog nastavnog plana i programa permakulturnih kurseva?

U toku rada Partnerstva, stalno smo razmatrali ova pitanja, i na sastancima, i kroz online prikupljanja ideja. Naravno koristili smo se i upitnicima da prikupimo nove ideje za dalji razvoj.

Imamo brojne predloge, a za mnoge od njih pravimo i konkretne korake ka ispunjenju. Oni uključuju:

VIDLJIVOST I OZVANIČENJE PERMAKULTURE U EVROPI

  • Osnivanje federacije ili saveza evropskih permakulturnih udruženja da podrži vidljivost permakulture i povezivanje na nivou Evrope.
  • Uspostavljanje Evropskog permakulturnog koledža*, koji bi se bavio akreditacijom i radio na podizanju standarda u obrazovanju.
  • Pridruživanje ECOLISE*u, za zajednički pristup ljudima koji donose odluke.
  • Različite pristupe ka umrežavanju permakulturnih demonstracionih i obrazovnih centara (kao što je LAND), na regionalnom i transnacionalnom nivou, sa vizijom proširenja ove mreže i van granica Evrope, kroz stvaranja mreža uzajamne podrške sa permakulturnim inicijativama na globalnom jugu (Global South).

OBRAZOVANJE I PROFESIONALNOST

  • Razvoj prekograničnog permakulturnog obrazovnog sistema, tako da studenti nisu vezani samo za jednu zemlju za permakulturno obrazovanje.
  • Postavljanje mentorskog (savetodavnog) sistema za ljude koji su novi u podučavanju, kako bi radili sa iskusnijim nastavnicima.
  • Ponuditi kurseve za obrazovanje nastavnika.
  • Saradnja na Evropskom nivou na temu podučavanja dece u permakulturi.
  • Integrisanje permakulturnog pristupa i svesnosti o prirodi, uključujući i postavljanje specijalnog treninga za itelje.
  • Uspostavljanje globalnog konzorcijuma za profesionalne premakulturne dizajnere.

32 Trenta, Slovenija - zajednički momenat

Toliko za sada. Kompletan dokument na oko  25 strana biće objavljen uskoro.

 

 

 

 

You must be logged in to post a comment Login